KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ -3

KONKODATO TALEBİNİN ŞARTLARI

Konkordato, ödeme güçlüğüne giren gerçek ve tüzel kişilerin, mevcut alacaklıların alacaklarını belli bir oranda ödeyerek, borçtan kurtulmasını sağlayan, alacaklıların da alacaklarını eşit oranda kısmen tahsiline imkân veren bir hukuki müessesedir.

İcra İflas Kanunu’nun 12. Bap’ını oluşturan 285-309. maddelerinde düzenlenmiş bulunan konkordato, 13.01.2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 377. maddesiyle getirilen “İflasın Ertelenmesi” müessisinin yürürlüğe girmesiyle, fiilen uygulanmaz hale gelmiştir.

Ancak, 31.07.2016 tarih ve 669 sayılı KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’nin “İflas Erteleme” başlığını taşıyan 4. maddesinin, “Olağanüstü halin devamı süresince, 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 179. maddesi uyarınca, sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamaz; bu yönde yapılan talepler mahkemelerce reddedilir” hükmüyle, iflas ertelemenin yasaklanması üzerine, konkordato tekrar gündeme gelmiş, gerek borçlular, gerekse alacaklılar tarafından çok sik başvurulan bir hukuki müessese haline gelmiştir.

Yasa koyucu, kamuoyunun bu talebini dikkate alarak, amacını aşan bir uygulamaya dönüşmesi ve hedeflenen hukuki yararın gerçekleşmesine imkân vermemesi nedeniyle “iflas erteleme” müessesesini yasaklamış ve konkordato müessesini, 15 Mart 2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı İcra Ve İflas Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yeniden düzenlemiştir.

Yasa koyucu, 7101 sayılı Yasa ile İcra İflas Kanunu’nun “KONKORDATO TALEBİNİN NAZARA ALINMASININ ŞARTLARI” başlığını taşıyan 286. maddesini değiştirerek, konkordato talebinin kabulü için yeni esaslar getirmiştir.

Mevcut yasa değişikliği sonucuna göre, konkordato talebinin kabul edilebilmesi için, borçlu, mahkemeye, aşağıdakileri gösteren “Konkordato Ön Projesi”ni hazırlayacaktır.

*   Bir ödeme planı hazırlayarak, borçlarını hangi oranda ve hangi vadede ödeyeceğini,

*   Ödeme planında, alacaklıların alacaklarından vazgeçmiş olacaklarını,

* Ödemelerin nasıl ve ne zaman hangi kaynaktan yapılacağını, ödeme için malları satıp,   satmayacağını,

* Faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli mali kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını.

Konkordato Ön Projesi, mevcut hak ve alacaklarını detaylı olarak gösteren, gerek borçların gerekse alacakların doğru bir şekilde yer alan, alacakların tahsilinin ve borçların itfasının oran ve tarihlerini içeren, ödemelerin hangi kaynak aracılığıyla gerçekleşeceğini gösteren bir proje niteliğindedir.

Şüphesiz, Konkordato Ön Projesi bir “taahhütname” değildir.

Konkordato Ön Projesi’nde belirtilen ödeme tarihlerinde ve ödeme tutarlarında çeşitli sapmaların oluşması sürpriz sayılmamalıdır.

Konkordato talebinde bulunan borçlunun, Konkordato Ön Projesi dışında mahkemeye ayrıca mal varlığının durumu gösteren belgeleri de ibraz etmesi gerekmektedir.

Borçlunun mal varlığını gösteren belgeler şunlardır:

* Defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanunu’na göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu,

* Hem işletmenin devamlılığı esasına göre, hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar,

* Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri,

* Borçlunun mali durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler,

* Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler,

* Tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.

Konkordato talebinde bulunan borçlunun, yukarıda belirtilen belgelerin yanı sıra mahkemeye ayrıca sunması gerekenler aşağıdakilerdir:

* Alacaklıları

* Alacak miktarlarını

* Alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste

Borçlu, konkordato talebinin kabul edilebilmesi için yukarıda belirtilen belgelere ek olarak mahkemeye, Konkordato Ön Projesi’nde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflası halinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo da sunmak zorundadır.

Konkordato talebinde kişi veya şirket 3.6.2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 28. maddesi kapsamındaki küçük işletmelerden ise mahkemeye sunulacak evraklar bunlarla sınırlıdır.

Konkordato talebinde kişi veya şirket; net satış hasılatları, mali bilanço tutarları ve çalışan sayıları dikkate alınarak 03.06.2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 28. maddesi kapsamındaki “küçük ve orta büyüklükteki işletmeler”, kısaca “KOBİ” olarak adlandırılan işletmelerin dışında ise, bu takdirde yukarıda belirtilen evraklar dışında, ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve Konkordato Ön Projesi’nde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanaklarını da mahkemeye sunmak zorundadır.

İcra İflas Kanunu’nun 286. maddesi uyarınca konkordato müessesesi için mahkemeye sunulması istenen bu mali tabloların tarihi, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün önce olabilir.

Bu belgelerin dışında, borçlu, konkordato sürecinde, mahkeme ve/veya konkordato komiseri tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.

Eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde, mahkeme, resen veya konkordato komiserinin görüşü doğrultusunda, konkordato istemini reddedebilir. Bu durumda, borçlunun iflası söz konusu olur.

Bu nedenle, gerek borçluyu, gerekse alacaklıları kısmen koruyan konkordato  müessesesinin sağlıklı işlemesi için, Mahkemeye Başvuru Dosyası’nın mutlaka konunun uzmanı hukukçular eliyle hazırlanması yerinde olacaktır.

Yiğit YILDIZ